За Мур

Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје (МС) е основано кон крајот на 1998 година како едно од првите друштва за ревизија во Република Македонија формирано согласно донесениот Закон за ревизија од 1997 година под името Македонски Ревизорски Центар ДОО Скопје.

Во овој период друштвото доби привремено решение за обавување на дејноста ревизија врз основа на тогашните тековни законски одредби, додека во месец декември 2002 година има добиено решение за трајна дозвола за работа од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.

Почнувајќи од 27 март 2009 година, Друштвото е полноправна членка на меѓународната ассоцијација на ревизорски друштва MOORE STEPHENS International Limited (www.moorestephens.com).

 

...
Извештај за транспарентност за 2018 година

Извештај за транспарентност за 2018 година на друштвото за ревизија Мѕр Стивенс ДОО Скопје

...
Измени на Законот за ревизија

Во Сл.Весник на РМ бр.138 од 17.09.2014 година се објавени измените и дополнувањата на Законот за ревизија.

...
Нови овластени ревизори во Друштвото

Како резултат на успешно завршениот циклус на испити за овластен ревизор, сениор ревизорите Наташа Илиевска и Марија Божиновски

...
Обука за внатрешна ревизија во акционерски друштва од стопанство

Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопе успешно организираше обука за Процедури за организација и работење на Службата за внатрешна ревизија согласно потребите кои произлегуваат од измените на ЗТД.

...
Ажурирање на Меѓународни стандарди за ревизија (МСР)

Со објавувањето на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) во Сл.весник на РМ бр.79 од 11.06.2010 година се изврши ажурирање и усогласување на претходно објавените МСР.

...
Ажурирање на МСФИ

Со донесувањето на Правилникот за водење на сметководство и негова објава во Сл.весник на РМ бр.159 од 29.12.2009 година се изврши ажурирање и усогласување на претходно објавените Меѓународните сметковдствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ)

...
Воведување на служба за внатрешна ревизија

Согласно измените на ЗТД од 09.04.2010 година предвидено е сите акционерски друштва кој се големи трговци, чии акции котираат на берза или се друштва со посебни обврски за известување, да организираат служба за внатрешна ревизија како независна организациска единица во друштвото.

Contact us
Request for proposal

Submit your RFP directly to our experts